Japanese Spring

Japanese group exhibition with small ceramics made by the following artists:

  • Toshihiko Ando
  • Gen Hoshino
  • Satomi Noda
  • Takeko Sugimoto
  • Gaku Takemura
  • Shingo Takenchi
  • Hidemi Tokutake
  • Kuzuko Uga
  • Hiroyuki Yamada